SkellerupAntennelaug 


Vedtægter for Skellerup Antennelaug.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:
§ 1
1. Foreningens navn er Skellerup Antennelaug.

§ 2
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
b) internet og IP-telefoni
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndsanlæg
2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.
3. Udbud kan foretages af foreningen selv eller af foreningens samarbejdspartner.
4. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
4. Foreningen ønsker at dække Skellerup og omegn med sit bredbåndsanlæg.

MEDLEMMERNE:
§ 3
1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.
2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

§ 4
1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
2. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget.
3. Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
4. Første årsbidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted, og derefter inden hvert års 10. oktober.
5. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

§ 5
1. I tillæg til det i §4 nævnte årlige bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

§ 6
1. Medlemmerne er pligtige til uden vederlag eller erstatning at tåle gravearbejde samt placering af kabler, forstærkere, standere m.v. ved eller på deres ejendom.
2. Ved gravearbejde og placering af tekniske installationer er foreningen pligtig til bedst muligt at retablere området. >BR>3. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre kabler, forstærkere og standerem.v. på og uden for egen ejendom.
4. Eventuelle beskadigelser af foreningens eller medlemmernes anlæg skal straks indberettes til bestyrelsen.
5. Medlemmet er forpligtet til at etablere stikledning til den i § 6, stk. 1 nævnte tilslutnings-stander samt udskifte den ved eventuelle fejl.
6. Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de i stk. 5 nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbåndsanlægget. Sker dette alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.
7. Foreningen skal tilbyde medlemmerne etablering, kontrol og reparation af de i stk. 5 og 6 nævnte installationer. Medlemmerne afholder udgifterne hertil.
8. Medlemmerne skal tillade foreningen og dens installatør adgang til teknisk kontrol af stikledning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp.
9. Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, til bredbåndsanlægget.
10. Såfremt et medlem forser sig mod stk. 8 eller 9 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forholdet og kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrelsen afbryde signalforsyningen, kræve erstatning, ekskludere medlemmet og foretage politianmeldelse.

§ 7
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
2. Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende medlems andel af foreningens nettogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes.
3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

GENERALFORSAMLING:
§ 8
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside www.skellerupantennelaug.dk med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen. Desuden skal indkaldelsen forefindes på Facebook-grupper for Skellerup og omegn.
3. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på hjemmesiden.
4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:
 -1. Valg af dirigent
 -2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og
  planer for det kommende år til godkendelse
 -3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 -4. Eventuelle forslag
 -5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent)
  for det løbende regnskabsår
 -6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 -7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 -8. Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 10
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 (ti) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) dage og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) dage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring er modtaget.
2. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

§ 11
1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.
4. Herudover har udlejeren én stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive én stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.
5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.
6. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

LEDELSE - TEGNING - HÆFTELSE
§ 12
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
2. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.
3. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

§ 13
1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 14
1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndsanlæg.

REGNSKAB OG ØKONOMI:
§ 15
1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes bidraget (kontingentet) af generalforsamlingen.
2. Regnskabet revideres af to generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.
3. Revisorerne vælges for to år med en hvert år, suppleanten vælges for et år.

RESTANCER:
§ 16
1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§ 17
1. Bredbåndsanlægget ejes af foreningen eller foreningens samarbejdspartner. Foreningens eller samarbejdspartnerens ejerskab består til og med første stikdåse / målepunkt i de tilsluttede boligenheder.

FRAFLYTNING:
§ 18
1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller den til enhver tid gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.
2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 17, da den følger ejendommen.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:
§ 19
1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 20
1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 17.
2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 21
1. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.
2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 22
1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION:
§ 23
1. Foreningen ejer og driver et bredbåndsanlæg, der kan modtage og distribuere de i § 2 nævnte ydelser til foreningens medlemmer. Anlægget kan distribuere via coaxkabel og/eller lysleder.
2. Foreningen kan eje, medeje, leje og drive coax- eller lyslederkabler, der kan forsyne eget anlæg med signaler. Det samme gælder tekniske installationer nødvendige hertil.
3. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.
4. Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

UDVIDELSER:
§ 24
1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.
2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
4. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til (større) mindretalsinteresser.
5. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndsanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR:
§ 25
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

FORTOLKNING:
§ 26
1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem antennelaugets hjemmeside.


Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2020


Peter Iversen                 Stefan Wilkens     Kim Sørensen
Formand/sekretær        Næstformand       Kasserer

 

Jack Andersen                  John Henry Jensen
Bestyrelsesmedlem          Bestyrelsesmedlem